Karta Bezpieczeństwa COVID-19 Z Pośrednikiem bezpieczniej! Karta Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości. Poznaj szczegóły >>>

Lokal komercyjny magazyn ARCHIWALNA

Zabrze, Kopalniana (Śląskie)
1 994 500 PLN
505 zł/m²

AMK Portal

+48XXXXXX063
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia - Kopalniana
  • Powierzchnia 3949.00m²
  • Pokoje 1

Magazyn - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności:

- zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00026834/6), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,

- zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00042221/4), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,

- zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00046232/2), na której zlokalizowana jest hala magazynowa


o łącznej powierzchni: 12.274m2 za cenę nie niższą niż: 1.994.500,00zł. netto (słownie: jeden milion, dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące, pięćset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 50% wartości oszacowania.1) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: XXXXXX147 lub XXXXXX063 lub XXXXXX992 oraz za pośrednictwem adresu email: Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2) Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 100.000,00 zł. na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX793 w terminie do dnia składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

3) Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży z dn. 13.10.2020 r. umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do dnia 13 listopada 2020r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją:

„Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32” (nieruchomość opisana w pkt II)
4) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży z dn. 13.10.2020 r. umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

5) Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 5 Regulaminu Sprzedaży z dn. 13.10.2020r., powoduje, iż syndyk masy upadłości ma prawo odstąpić od procedury sprzedaży zatrzymując jednocześnie wadium wpłacone przez oferenta.

6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 701 §2 Kodeksu Cywilnego.

7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.Kontakt:
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
tel: XXXXXX063

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 7831/3186/OOS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14051040
  • Liczba pokoi: 1

Lokalizacja:

Śląskie, Zabrze, Kopalniana

Zobacz także inne ogłoszenia:

14051040/pT/2/oT/2/