Działka budowlana ARCHIWALNA

Braniewo (Warmińsko-Mazurskie)
127 030 PLN
68 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 1880.00m²

Działka budowlana - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 sierpnia 2019 roku
Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa

Lp. 1
Położenie działki- ul. Elbląska
Księga wieczysta obręb nr- EL1B/00017179/7 Obręb nr 6
Nr ewidencyjny działki powierzchnia- 422/1
0,1880 ha
272/3
0,0038
422/3
0,0458
Cena wywoławcza netto (zł)-127 030,00
w tym:
1) cena dz. 422/1 - 121 110,00
2) cena udz. 1/3 w dz. 272/3 – 530,00
3) cena udz. 1/3 w dz.422/3 – 5 390,00
Wadium (zł)- 12 800,00
Przeznaczenie- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Udział 1/3
Udział 1/3

Lp.2
Położenie działki- ul. Elbląska
Księga wieczysta obręb nr- EL1B/00017179/7 Obręb nr 6
Nr ewidencyjny działki powierzchnia- 422/2
0,1176 ha
272/3
0,0038
422/3
0,0458
Cena wywoławcza netto (zł)-81 830,00
w tym:
1) cena dz. 422/1 - 75 910,00
2) cena udz. 1/3 w dz. 272/3 – 530,00
3) cena udz. 1/3 w dz.422/3 – 5 390,00
Wadium (zł)- 8 200,00
Przeznaczenie-
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Udział 1/3
Udział 1/3

Lp. 3
Położenie działki- ul. Elbląska
Księga wieczysta obręb nr- EL1B/00017179/7 Obręb nr 6
Nr ewidencyjny działki powierzchnia- 422/4
0,1318 ha
272/3
0,0038
422/3
0,0458
Cena wywoławcza netto (zł)- 90 950,00
w tym:
1) cena dz. 422/1 - 85 030,00
2) cena udz. 1/3 w dz. 272/3 – 530,00
3) cena udz. 1/3 w dz.422/3 – 5 390,00
Wadium (zł)- 9 100,00
Przeznaczenie- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Udział 1/3
Udział 1/3

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 6 miasta Braniewa, ul. Elbląska, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 422/1 o powierzchni 0,1880ha. Teren lekko pofałdowany, porośnięty trawą oraz krzewami i pojedynczymi. Działka o kształcie regularnym, nieogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane oraz tory kolejowe. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Dostęp do nieruchomości docelowo poprzez działkę 422/3 oraz 272/3. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydana została decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa jednorodzinna. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26 września 2001 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach rolnych, nieużytkach, funkcja terenu wg ewidencji gruntów „Bp”. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt Nabywcy.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 6 miasta Braniewa, ul. Elbląska, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 422/2 o powierzchni 0,1176ha. Teren lekko pofałdowany, porośnięty trawą oraz krzewami i pojedynczymi drzewami. Przez nieruchomość objętą przetargiem przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna z jednym słupem oraz odcinek linii kablowej niskiego napięcia . Działka o kształcie regularnym, nieogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane oraz tory kolejowe. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Dostęp do nieruchomości docelowo poprzez działkę 422/3 oraz 272/3. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa jednorodzinna. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26 września 2001 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach rolnych, nieużytkach, funkcja terenu wg ewidencji gruntów „Bp”. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt Nabywcy.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 6 miasta Braniewa, ul. Elbląska, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 422/4 o powierzchni 0,1318ha. Teren lekko pofałdowany, porośnięty trawą oraz krzewami i pojedynczymi drzewami. Przez nieruchomość objętą przetargiem przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna z dwoma słupami oraz trzy odcinki linii kablowych niskiego napięcia. Działka o kształcie regularnym, nieogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane. W bliskim sąsiedztwie przebiegają tory kolejowe. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Dostęp do nieruchomości docelowo poprzez działkę 422/3 oraz 272/3. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa jednorodzinna. Na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca własność osoby prywatnej . Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26 września 2001 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach rolnych, nieużytkach, funkcja terenu wg ewidencji gruntów „Bp”. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt Nabywcy.
Sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 6 miasta Braniewa, ul. Elbląska, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 272/3 o powierzchni 0,0038ha stanowiącej drogę dojazdową. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Działka o kształcie regularnym, trapezowym, nieogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26 września 2001 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach rolnych, nieużytkach, funkcja terenu wg ewidencji gruntów „dr”.
Sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 6 miasta Braniewa, ul. Elbląska, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 422/3 o powierzchni 0,0458ha, stanowiącej drogę dojazdową. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą oraz krzewami i pojedynczymi drzewami. Działka o kształcie regularnym, podłużnym, nieogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane oraz tory kolejowe. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja o warunkach zabudowy – droga wewnętrzna dla działek sąsiednich przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26 września 2001 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach rolnych, nieużytkach, funkcja terenu wg ewidencji gruntów „Bp”.
Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wybuduje wodociąg oraz odcinek kanalizacji sanitarnej od ulicy Elbląskiej w projektowanej drodze.
II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
Przetarg odbędzie się dnia 20.09.2019 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25).
Wadium należy wpłacić do dnia 16.09.2019 roku na rachunek bankowy Urzędu nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
dowód wniesienia wadium,
dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości
pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).
III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, Braniewsko–Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX090. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 422/1, 422/2, 422/4 wraz z udziałami po 1/3 w działce 272/3 i 422/3 podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wyłoniony Nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
IV. INFORMACJE DODATKOWE
Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie).
Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Dział III księgi wieczystej nr EL1B/00017179/7 zawiera wpis o treści:
Odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczona czasem służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 270/3. Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia przed spisaniem umowy notarialnej 100,00 zł brutto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Braniewa Nr 24/2017 z dnia 06 lutego 2017 r., za ustanowienie służebności gruntowej.
Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późń. zm.)
Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie:
ści,
ści-na-sprzedaz,

Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. XXXXXX110

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-0000094 - ZS/lc
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13259527

Lokalizacja:

Warmińsko-Mazurskie, Braniewo

Zobacz także inne ogłoszenia:

13259527/pT/3/oT/2/