Lokal komercyjny lokal usługowy ARCHIWALNA

Dzierżoniów, Kolejowa (Dolnośląskie)
720 PLN
22 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia - Kolejowa
Zdjęcie ogłoszenia - Kolejowa
  • Powierzchnia 33.00m²
  • Łazienki 1

Lokal usługowy - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

OBWIESZCZENIE NR 12/2019/DT-E/L

Działając w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów
Prezes DZBM Sp. z o.o.
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem jednego pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem, położonego przy ul. Kolejowej w Dzierżoniowie na działce nr 700 obręb Centrum KW nr 16234/6.

Pow. pawilonu 33,41 m2
Przeznaczenie Działalność handlowo – usługowa*
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu netto (zł) 720,00
Wadium (zł) 550,00
* z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych.
Okres najmu- do 31.12.2023 r.
Termin przetargu – 29.01.2020 r. Godz. 11:00
Miejsce przetargu – pokój nr 2 DZBM Sp. z o.o. (parter)
Wadium – należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Dzierżoniów nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX006 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 24.01.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej.
- Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu najmu.
- Do stawki czynszu najmu zostanie doliczony należny podatek VAT. W czasie trwania najmu, czynsz będzie raz w roku aktualizowany o wskaźnik inflacji rocznej.
- Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wszelkich opłat dodatkowych i świadczeń związanych z przedmiotem najmu (a w szczególności podatek od nieruchomości, opłaty eksploatacyjne).
- Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków umowy najmu (umowa, szkic lokalu oraz wykaz wyposażenia do wglądu w DZBM Sp. z o.o. w pokoju nr 4 lub 6). Telefon kontaktowy XXXXXX602.
- Na terenie działki nr 700 obręb Centrum nie ma obowiązującego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania miasta. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem" 1KK"- tereny kolejowe".
- Uzyskanie stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności w lokalu odbędzie się na koszt i staraniem oferenta, który wygra przetarg.
- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.
- Podpisanie umowy nastąpi do 10.02.2020 r. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadniownych przyczyn.
Ewa Florczak
Prezes DZBMSp.zo.o.

Dzierżoniów 30.12.2019 r.

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: LWlc-00000482 - LW/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 12625244
  • Liczba łazienek: 1

Lokalizacja:

Dolnośląskie, Dzierżoniów, Kolejowa

Zobacz także inne ogłoszenia:

12625244/pT/3/oT/2/