Działka inwestycyjna ARCHIWALNA

Radymno (Podkarpackie)
5 000 PLN
0 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 17585.00m²

Działka inwestycyjna - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Radymna

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości położonej w Radymnie, odpowiadającej częściom

działek ewidencyjnych nr 460 i nr 456/40, łącznego obszaru 1,7585 ha, stanowiących zgodnie z księgę wieczystą

PR1J/00057109/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu własność

Gminy Miejskiej Radymno.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Radymna, pomiędzy Zalewem, a ulicą Budowlanych, w terenie przeznaczonym zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego „ZEK” pod zabudowę usługową, sport i rekreację.Nieruchomość położona jest w terenie płaskim o atrakcyjnej lokalizacji, charakteryzującej się dobrymi warunkami dla prowadzenia działalności rekreacyjnej. Na placu znajdują się alejki spacerowe wyłożone kostką brukową o łącznej powierzchni 2.224 m2, pozostały grunt obsiany jest trawą z rosnącymi drzewami i krzewami ozdobnymi.Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 5.000,- zł. netto

(słownie złotych: pięć tysięcy)Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U.2020.106) do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.Umowa dzierżawy nieruchomości objętej przetargiem zawarta zostanie na okres trzech lat, zaś wylicytowany czynsz płatny będzie w pięciu równych częściach, płatnych w okresie od m-c maja do m-c września każdego roku trwania umowy, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.Wydzierżawiającemu w trakcie trwania umowy przysługiwać będzie prawo do zmiany wysokości czynszu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.Pierwszy przetarg odbędzie dnia 19 marca 2020 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna

przy ulicy Lwowskiej 20 – pokój nr 22.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą w terminie do dnia 12 marca 2020 roku wadium w kwocie 400,- zł. (słownie złotych: czterysta) bezpośrednio na konto Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX521 w Banku Pekao I Oddział w Radymnie oraz spełnią wszystkie warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.Wadium wniesione przez osobę :

1/ która nie wygra przetargu zastanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio :

a/ odwołania przetargu,

b/ zamknięcia przetargu,

c/ unieważnienia przetargu,

d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

2/ która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowana osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenia:

1/ o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych;

2/ że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

3/ że zapoznał się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości oraz że znane mu są warunki przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,Do uczestnictwa w przetargu i licytacji dopuszczeni zostaną tylko Ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.Burmistrz Miasta Radymna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 14-stu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy najmu zostaną określone w odrębnym zawiadomieniu.Od dnia zawarcia umowy oprócz czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kosztów związanych z odbiorem odpadów. Najemcę obciążać będą ponadto koszty i świadczenia związane z dostarczaniem energii elektrycznej, wody i odbiorem ścieków, które to Dzierżawca rozliczał będzie na podstawie oddzielnie zawartych umów z podmiotami dostarczającymi te media.Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna odstąpi od jej zawarcia i wówczas wniesione wadium nie podlega zwrotowi.Bliższych informacji na temat przedmiotu dzierżawy oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem XXXXXX417 wew. 40. Organizator przetargu zapewnia możliwość oględzin nieruchomości objętej przetargiem po uprzednim uzgodnieniu terminu.


Radymno, dnia 27 lutego 2020 r.


Burmistrz Miasta Radymna

Mieczysław PiziurnyKontakt:
Urząd Miasta Radymno
tel: XXXXXX417 wew. 40

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 1727/3186/OGW
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13651905

Lokalizacja:

Podkarpackie, Radymno

Zobacz także inne ogłoszenia:

13651905/pT/2/oT/2/