Działka inwestycyjna ARCHIWALNA

Świlcza (Podkarpackie)
511 360 PLN
48 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 10572.00m²

Działka inwestycyjna - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

RGP.6840.7.2019


WÓJT GMINY ŚWILCZA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świlcza


Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1079/10 o powierzchni 1,0572 ha, w tym: RIIIb – 1,0572 ha w całości, objęta księgą wieczystą RZ1Z/00074373/0.

Cena wywoławcza: 511 360,00 zł. netto

Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr RZ1Z/00074373/0.

Dział III wpis ujawniony w tym dziale nie dotyczy przedmiotowej działki

Dział IV wolny od wpisów

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w powiecie rzeszowskim, Gmina Świlcza miejscowość Świlcza, oznaczona jako działka nr 1079/10 o powierzchni 1,0572 ha, posiada księgę wieczystą RZ1Z/00074373/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest w strefie peryferyjnej miejscowości. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Kształt działki zwarty, regularny. Najbliższe otoczenie stanowią tereny przeznaczone do zabudowy i nieruchomości niezabudowane. Warunki gruntowo wodne podłoża rozpoznane na podstawie wierceń badawczych określone są jako złożone. Gmina Świlcza dysponuje badaniami gruntu, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z uwagi na co, wraz ze sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa, przejazdu, przechodu i przejścia po terenie nieruchomości gruntowych położonych w Świlczy, składających się z działki nr 1079/1, o pow. 0,24 ha objętej KW RZ1Z/00074373/0 i nr 1079/5 o pow. 0,1227 ha objętej KW RZ1Z/00074373/0. Służebność ustanawia się na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1079/10 w oparciu o uchwałę nr VIII/79/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 kwietnia 2019r.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XVII/124/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia MPZP nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna W. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1961) oraz jego zmianą podjętą uchwałą Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3001 z dnia 9 września 2016r.) działka nr 1079/10 leży w obszarze oznaczonym na rysunku planu sygnaturą 1PU- zabudowa techniczno-produkcyjna, w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął zgodnie z wywieszonym wykazem dnia 02.07.2019r.

Przetarg I odbył się w dniu 11.09.2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Świlcza, sala posiedzeń - parter.

Przetarg II odbył się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Świlcza, sala posiedzeń - parter.

PRZETARG III ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 LUTEGO 2020r. O GODZ. 11:00 W URZĘDZIE GMINY ŚWILCZA- sala posiedzeń (parter)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 51 000,00 zł. na rachunek bankowy Gminy Świlcza Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX074 w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W tytule przelewu należy wpisać ,,wadium - działka nr 1079/10 Świlcza” w terminie do dnia XXXXXXX020 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Świlcza.

1) Nabywca nieruchomości związany będzie terminem jej zagospodarowania poprzez udokumentowanie przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu - w terminie do 31.12.2022r. od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę ww. terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto.

2) Nabywca podda się egzekucji tej kary w akcie notarialnym sprzedaży na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. (Dz. U. 2018, poz. 1360 z późn. zm.) Możliwość naliczenia przez Gminę Świlcza wyżej określonej kary umownej zostanie ponadto zabezpieczona ustanowieniem hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto. W przypadku przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) właściciela(i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kara umowna ciąży nadal na nabywcy.

3) Niezależnie od kary umownej określonej w pkt 1, w przypadku zwłoki nabywcy, a także jego następców prawnych, w zakończeniu budowy, Gmina Świlcza zastrzeże sobie prawo odkupu tej nieruchomości do 5 lat od daty jej sprzedaży, po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o należne jej a dotychczas nie wyegzekwowane kary umowne, o których mowa w pkt. 1. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej. W przypadku prawa odkupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).

4) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Wraz ze sprzedażą nieruchomości jej nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych poszczególnych mediów, polegającą m.in. na prawie wejścia na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1079/10 o pow. 1,0572 ha położonej w Świlczy, celem rozbudowy niezbędnych urządzeń służących do przesyłu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz wykonania przyłączy do tych urządzeń dla kolejnych odbiorców, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, napraw, konserwacji i modernizacji przewodów i urządzeń.

6) Uczestnik, który przetarg wygra zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Gminy Świlcza, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej po terenie działek 1079/1 i 1079/5 jednorazowej opłaty w wysokości: 589,00 zł. netto + 23% VAT w wysokości 135,47 zł. tj. 724,47 zł. brutto, oraz ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT, płatnej jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7) W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Świlcza.

8) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

9) Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.

10) Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. Informacje można uzyskać w pon. 7:30 – 17:30, wt. – ptk 7:30 – 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8, tel.XXXXXXXXXX124.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.


Z up. Wójt Gminy Świlcza

( - ) mgr inż. Sławomir StykaKontakt:
Urząd Gminy Świlcza
tel: XXXXXXXXXX124

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 25302/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13503208

Lokalizacja:

Podkarpackie, Świlcza

Zobacz także inne ogłoszenia:

13503208/pT/3/oT/2/