Działka budowlana na sprzedaż

Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
43 000 PLN
30 zł/m²
  • Powierzchnia 1421.00m²

Działka budowlana

GPO.6840.1.2020

Gołdap, dnia 9 kwietnia 2020 r.BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2002/2 o powierzchni 0,1421 ha, położonej w Gołdapi przy Promenadzie Zdrojowej w obrębie 0001 Gołdap 1, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00038003/7.

- Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem RIVb, RV – grunty orne.

- Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r.; teren oznaczony jest symbolem D16MN – „jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa; zabudowa mieszkaniowo-usługowa i mieszkaniowa z samodzielnymi pokojami do wynajęcia dla potrzeb pasantów (pacjentów dochodzących) zakładów lecznictwa uzdrowiskowego”.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

- Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

- Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.

- Nieruchomość sąsiaduje z rozproszoną zabudową jednorodzinną, gruntami niezabudowanymi oraz terenami rekreacyjnymi. W najbliższej okolicy znajduje się zabudowa usługowa oraz tereny rekreacyjne – Mazurskie Tężnie Solankowe.Cena wywoławcza nieruchomości: 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) + obowiązujący podatek VATMinimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX463 do dnia 6 maja 2020 r. W tytule wpłaty należy podać numer ewidencyjny działki.Przetarg odbędzie się 11 maja 2020 r. o godz. 10:00 w sali narad (pokój nr 10)

Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 36 oraz pod nr tel. XXXXXX054.Kontakt:
Urząd Miasta Gołdap
tel: 87/ 615 60 54

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 26267/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13716251

Lokalizacja:

Warmińsko-Mazurskie, Gołdap

Zobacz także inne ogłoszenia:

13716251/pT/2/oT/2/