Działka budowlana ARCHIWALNA

Dzierżoniów (Dolnośląskie)
242 000 PLN
108 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 2245.00m²

Działka budowlana - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Ogłoszenie nr 2 /2020/PN

Burmistrz Dzierżoniowa
zaprasza
do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Centrum
przy ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie, KW SW1D/00016233/9.

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI – 640/5 obręb Centrum
POWIERZCHNIA DZIAŁI – 2 245 m²
PRZEZNACZENIE – zabudowa mieszkaniowa i usługowa
CENA WYWOŁAWCZA (netto) - 242 000,00 zł.
TERMIN PRZETARGU- 04.03.2020r. o godz. 11:00
MIEJSCE - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)
WADIUM – 24 000,00zł. należy wpłacić na konto Nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 28.02.2020r.

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić na konto Urzędu Miasta Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30-stu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Oferent przed przetargiem winien przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.
- Na terenie sprzedawanej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr X/85/19 z dnia 26 sierpnia 2019r. przez Radę Miejską w Dzierżoniowie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz.5258). W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jet pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej sprzedawanej działki, uzbrojeniem na działce oraz obecnym jej zagospodarowaniem. Na działce rosną pojedyncze drzewa oraz posadowiony jest słup energetyczny. Wzdłuż działki od strony ul. Nowowiejskiej występuje napowietrzna linia energetyczna. Na działce występują inne sieci uzbrojenia technicznego, przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidująca z planowanym zainwestowaniem nastąpi na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci.
- W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061).
- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z póź.zm.)
- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko E lub na stronie internetowej .
- Obecnie organizowany jest pierwszy przetarg na zbycie działki.
- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30-stu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta.
- Koszty notarialne oraz sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi w całości kupujący.
- Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji Urzędu Miasta, pokój 35, tel. XXXXXXXX-71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej bip.um.dzierzoniow.pl.
- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dariusz Kucharski
Dzierżoniów, 16 stycznia 2020 r. Burmistrz Dzierżoniowa

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000519 - ZS/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13550411

Lokalizacja:

Dolnośląskie, Dzierżoniów

Zobacz także inne ogłoszenia:

13550411/pT/3/oT/2/