Działka budowlana ARCHIWALNA

Dzierżoniów (Dolnośląskie)
147 000 PLN
76 zł/m²
  • Powierzchnia 1927.00m²

Działka budowlana - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Ogłoszenie nr 1 /2020/PN
Burmistrz Dzierżoniowa
zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Nowe Miasto
przy ul. Kamiennej w Dzierżoniowie, Kw 47166 

Nr działek 1050/17*
Powierzchnia [m²] 1927
Cena wywoławcza netto [zł.] 147 000,00
Wysokość wadium 14 700,00
Godzina przetargu 11:15

Nr działek 1050/18
Powierzchnia [m²] 2092
Cena wywoławcza netto [zł.] 140 300,00
Wysokość wadium 14 300,00
Godzina przetargu 11:30


Nr działek 1050/19
Powierzchnia [m²] 2091
Cena wywoławcza netto [zł. 140 200,00
Wysokość wadium 14 200,00
Godzina przetargu 11:45

• przez działkę 1050/17 obręb Nowe Miasto przebiega przyłącze wodociągowe

Przeznaczenie działekzabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Termin przetargu 26.02.2020 r.
Miejsce przetargu sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 21.02.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić w na konto Urzędu Miasta Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.
- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej .
- Na terenie sprzedawanych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXV/178/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. przez Radę Miejską w Dzierżoniowie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz.4048). W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, obecnym zagospodarowaniem nieruchomości oraz uzbrojeniem (przez działkę 1050/17 przebiega przyłącze wodociągowe). Przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidująca z planowanym zainwestowaniem nastąpi na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci.
- W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 z póź.zm.).
- Nabywca nieruchomości przed jej zabudowaniem zobowiązany będzie do wyłączenia działki z produkcji rolnej na swój koszt.
- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn. zm.)
- Obecnie organizowany jest pierwszy przetarg na zbycie działek.
- Koszty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi oferent.
- Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. XXXXXXXX-70/71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej .
- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Dariusz Kucharski
Burmistrza Dzierżoniowa
Dzierżoniów, 16 stycznia 2020r.

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000511 - ZS/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13550107

Lokalizacja:

Dolnośląskie, Dzierżoniów

Zobacz także inne ogłoszenia:

13550107/pT/3/oT/2/