105 000 PLN
78 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia - Przedmieście
  • Powierzchnia 1351.00m²

Działka budowlana - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Ogłoszenie nr 5/2019/PN
Burmistrz Dzierżoniowa
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Przedmieście
przy ul. Wesołej w Dzierżoniowie, Kw SW1D/00038147/9

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI – 769/30 obręb Przedmieście
POWIERZCHNIA DZIAŁKI – 1351 m²
PRZEZNACZENIE – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
CENA WYWOŁAWCZA (netto) - 105 000,00 zł
TERMIN PRZETARGU - 25.03.2020 r. o godz. 10:30
MIEJSCE - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)
WADIUM – 10 500,00zł. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 20.03.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić na konto Urzędu Miasta Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.
- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej .
- Na terenie działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla sprzedawanej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy ZP-PA.6730.27.2019.AD z dnia 26.07.2019 dotycząca realizacji domu jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z decyzją ZP-PA.6730.27.2019.AD z dnia 26.07.2019r., obecnym zagospodarowaniem nieruchomości oraz jej uzbrojeniem.
- Nabywca nieruchomości przed jej zabudowaniem zobowiązany będzie do wyłączenia działki z produkcji rolnej na swój koszt.
- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020. poz.65)
- Obecnie organizowany jest kolejny przetarg na zbycie działki, poprzedni został przeprowadzony w dniu 15.01.2020 r.
- W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278)
- Koszty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi oferent.
- Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. XXXXXXXX-70, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej .
- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Dariusz Kucharski
Burmistrz Dzierżoniowa

Dzierżoniów, 18 lutego 2020 r.

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000588 - ZS/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13621405

Lokalizacja:

Dolnośląskie, Dzierżoniów, Przedmieście

Zobacz także inne ogłoszenia:

13621405/pT/3/oT/2/