Działka budowlana ARCHIWALNA

Braniewo (Warmińsko-Mazurskie)
589 883 PLN
60 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 9914.00m²

Działka budowlana - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 stycznia 2020 roku Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa

Lp 1

Lokalizacja Przeznaczenie ul. Królewiecka sprzedaż gruntu na cele produkcyjnousługowo-składowe

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

KW EL1B/00005019/1 dział III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach

Obręb 1

Nr działki 16/22

Powierzchnia m² 9914

Cena wywoławcza ( zł ) 589 883,00

Wadium ( zł ) 59 000,00

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Działka nr 16/22 przy ul. Królewieckiej położona jest w strefie pośredniej miasta Braniewa. Teren nieruchomości pofałdowany, pokryty śniegiem, porośnięty krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa przemysłowo – usługowa. Dojazd do nieruchomości z ulicy Królewieckiej wewnętrzną drogą utwardzoną. Działka nie posiada uzbrojenia. Przez nieruchomość objętą przetargiem przechodzi linia elektroenergetyczna napowietrzna SN z dwoma słupami. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach przeznaczonych do rozwoju funkcji produkcyjno – usługowo – składowej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan, sieć elektroenergetyczna. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 1. Przetarg odbędzie się dnia 26.03.2020 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.05.2018r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05.10.2018r., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.03.2019r. oraz czwartego ustnego przetargu nieograniczonego Str. 1/3 przeprowadzonego w dniu 26.09.2019r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. 2. Wadium należy wpłacić do dnia 20.03.2020 roku na rachunek bankowy Urzędu nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. 3. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: ▪ dowód wniesienia wadium, ▪ dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, ▪ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, ▪ pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, ▪ pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI 1. Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 2. Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1). 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX090. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 16/22 jest zwolniona z opodatkowania VAT. 6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

IV. INFORMACJE DODATKOWE 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.). Str. 2/3 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie). 3. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym. 4. Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej. 5. Nieruchomość objęta przetargiem nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań. 6. Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późń. zm.) 7. Przez nieruchomość objętą przetargiem przechodzi sieć kanalizacyjna KS 63 (stanowiąca własność osoby prywatnej), na którą została zawarta umowa dzierżawy na czas nieoznaczony. Nabywca będzie zobowiązany do dalszej kontynuacji umowy dzierżawy. 8. Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. 9. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. 10. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji. 11. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie: ▪ ; ▪ ; ▪ otoprzetargi.pl 12. Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. XXXXXX110 lub XXXXXX112

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000530 - ZS/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13217264

Lokalizacja:

Warmińsko-Mazurskie, Braniewo

Zobacz także inne ogłoszenia:

13217264/pT/3/oT/2/